Bekymring omkring Danmarks fremtidige infrastruktur

2021, 1-4. april - Sendt til politikere i forskellige partier:
Vi har i en årrække fulgt med i debatten om Danmarks fremtidige transport, og læst de omkring 20 rapporter og undersøgelser, der er brugt mange penge på omkring en Kattegatforbindelse (fremover Kfb), og vi er meget bekymrede over, at der ikke diskuteres andre muligheder end en Kfb, når der skal iværksættes en omfattende ny og fremtidig infrastruktur i Danmark, og at der slet ikke gives plads og opmærksomhed til nye transportformer, der er i fuld gang med at blive udviklet i mange lande omkring os, der vil afstedkomme langt hurtigere transport både til passagerer, biler og gods, samt er bæredygtig og kan erstatte indenrigsfly, og således reducere endnu mere CO2 udledning, og som i fremtiden kan mindske behovet for større motorvejsbyggerier, og endelig kobles på et Hyperloop-netværk mellem de største byer i Europa, og udradere nær-distancefly og deres voldsomme CO2 udledninger.


Langsigtet transport tænkning
Vi så meget gerne, at transportforskere, organisationer og borgere tages med i diskussioner omkring vores alles fremtidige infrastruktur, så det ikke bare som nu, er en kamp for eller imod en Kattegatforbindelse, og det foregår for lukkede døre på Christiansborg. Det er jo nødvendigt at tænke på, at en ny og dyr fremtidig infrastruktur helst skal komme flest mulige borgere til gavn og ikke kun primært Aarhus-Kbh., samt det er efter vores mening også vigtigt, at der tænkes langt fremtidsmæssigt i forhold til, at de næste generationer skal kunne klare sig i den globale konkurrence, og kunne matche og følge med omverdenens hurtigere transport, der er i gang med at blive udviklet, og derfor er det vigtigt, at så mange overvejelser og forslag kan komme frem, inden der tages en endelig beslutning omkring vores fremtidige større infrastruktur.


Lobbyforening med fri adgang til pengekassen i kommune og Regioner? I Midtjylland florerer en Kattegatkomite, som i 12 år med fuld tryk har lobbyet for en Metropol mellem Kbh. og Aarhus og ønsker en Kattegatforbindelse (fremover Kfb) til dette, og denne KK har meget stor indflydelse på informationen omkring en Kattegatforbindelse i det offentlige og politiske rum. KK er en privat lobbyforening, som har bestået siden 2008, og Formandskabet består primært af højt placerede Socialdemokratiske og Venstre politikere, såsom Region Midtjyllands, Nordjyllands og Sjællands regionsrådsformænd Anders Kühnau (S), Ulla Astman (V) og Heino Knudsen (S),  Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard (S), samt øvrige politiske medlemmer af KK’s Formandsskab er 2 venstre borgmestre, fra Odder Uffe Jensen, og Kalundborg Martin Damm. De er alle politikere, måske med undtagelse af Ulla Astman, der ønsker en Kfb for at få mere vækst i deres lokalområder, (Aarhus/Kalundborg/København), og det er bekymrende, at den slags højtplacerede politikere, med stor magt i 3 regioner og i flere kommuner i DK, danner en Kattegatkomite, der ud over at lave lobbyarbejde for en Kfb og presser på med principbeslutninger og VVM-undersøgelse udenom borgerne, bruger både Aarhus Kommunes og Regionernes penge til at finansiere deres lobbyarbejde, idet al KK’s arbejde betales primært af Aarhus Kommune og noget også af Regionerne Midt- og Nordjylland samt Region Sjælland. Det drejer sig bl.a. om dyre rådgivende ingeniør-rapporter, samt KK’s sekretariat betjenes af  2 embedskvinder, der er ansat i Aarhus kommune og i Region Midtjylland, og gaver, middage, konferencer mm, og de aflønnes af Aarhus Kommune og Region Midtjyllands borgerbetalte skattekroner. KK har udgivet 11 rapporter fra 2008 til 2019, og 8 af disse rapporter er udfærdiget af rådgivende ingeniørfirmaer og andre konsulent virksomheder, der alle har modtaget betragtelig betaling for deres rapporter, samt lederen af Kattegatkomitéen får også løn fra Aarhus kommunes pengekasse. Alle KK’s rapporter er opfundet og besluttet af dem selv, men betalt for offentlige  midler, så dem har vi skatteborgere betalt for, selvom det er en privat sammenslutning af højt placerede politikere og erhvervsfolk, der, uden offentlighedens viden og uden at være blevet nedsat af staten, bruger skatteborgeres penge til deres lobbyvirksomhed, som skal få folkevalgte politikere til at sige go til en Kfb, der primært tilgodeser København og Aarhus?


Ugennemsigtigt regnskab
På baggrund af Offentlighedslovens ret til aktindsigt, har sekretariatet i Aarhus Kommune oplyst os, at der ikke opgøres særskilt timeforbrug mellem sekretariatets arbejde for KK og Aarhus kommune og region Midtjylland, samt KK har ikke eget regnskab, idet komiteens udgifter afholdes af Aarhus kommune og de 3 Regioner, Midt- og Nordjylland samt Region Sjælland, men der anslås, at der er brugt 3 millioner kr. på rapporter, plus hjemmeside, nyhedsbreve, diverse udgifter såsom honorarer og rådgivning, samt honorar på 1 million kr. kr. til ekstern formand. Derudover er der brugt 184.000kr. på konferencer. Alt sammen for skatteborgernes penge uden vores viden, og der er ikke et reelt regnskab, man kan se, de har blot sendt en form for konstrueret opgørelse? Man spørger, er det lovligt?
Hvad med alle de andre private foreninger og borgere, der ikke mener, at det bedste er at få en Kattegatforbindelse til fremtidens infrastruktur, og dem, som har andre forslag, de får jo ingen penge fra Aarhus kommune eller Regionerne til hjælp til deres lobbyvirke/rapporter herom, eller er med til møder på Christiansborg?


Politisk indblanding                            
Vi har erfaret, at KK er helt inde i maskinrummet på Christiansborg blandt ministre, både med tidligere transportminister Ole Birk Olesen, hvor KK deltog i politiske følgegrupper og arbejdsgrupper på embedsmandsplan i fbm. rapporten; ’Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse’ i 2015, og i 2018 inviterede Ole Birk Olesen KK med i arbejdet med kollektive mobilitetsløsninger i forhold til rapporten; ’en fast Kattegatforbindelse’. Nuværende transportminister Benny Engelbrecht mødtes i efteråret 2019 med Formanden for KK,  Regionsrådsformand Anders Kühnau, og efterfølgende skriver Anders Kühnau til formandskabet i KK, at transportministeren på mødet har sagt, at KK vil blive inddraget i forundersøgelserne både på politisk og administrativt plan. KK deltager også i statusmøder i Transportministeriet, og får informationer og kommissorium for undersøgelser af Kfb, inden de bliver offentliggjort, så de kan forberede det offentlige politiske spil hertil, og i KK har de for nyligt haft diskuteret at få lavet en ’Kritisk analyse’ overfor Forundersøgelsen af Kfb, når den er klar, til 400.000kr. Så man kan åbenbart som offentlig kommune og Regioner punge ud til lobbyarbejde, der bruges til interessemæssige politiske udfald overfor kvalificerede faglige undersøgelser for skatteborgeres penge uden nogen påtale/konsekvenser?


Ministers og ministeriers brug af KK til lobbyarbejde
Men både Transportministeren Engelbrecht og Sund&Bælt bruger også KK til at lobby for dem i forhold til offentligheden og andre regioner, f.eks. har de 2 nævnte parter bedt KK om at lobby offentligt for, at der skal tages penge fra Togfonden til en jernbane til Kattegatforbindelsen, og pengene skal tages fra den nye jernbane over Vejle Fjord og jernbanelinjen mellem Hovedgård og Hasselager, dvs. at både på minister- og styrelsesplan bruges KK helt bevidst til at presse forskellige ting igennem offentligt i forhold til udviklingen af en Kfb, der får konsekvenser for  andre transportformer og Regioners behov for transportudvikling? Da KK foreslog, at der skulle tages en principbeslutning her i foråret, frem for at vi alle afventer færdiggørelsen af Forundersøgelsen og dens resultater, blev principbeslutningen foreslået fra Sund&Bælt til Kattegatkomitéen, og herefter gik Jacob Bundsgaard ud i pressen i Jyllandsposten med stor dobbelt side og plæderede for det. Endvidere har KK også været indviet i overvejelser om at sætte Storebælt priserne op med 60 % både for bilister og togrejsende for at hjælpe økonomien til en Kfb på trods af, at transportordfører konsekvent har sagt, at der ikke skal tages penge til Kattegatforbindelsen fra andre infrastruktur projekter..


Manglende offentlig indflydelse
KK har bedt transportminister Engelbrecht om lade Kfb indgå i den kommende infrastrukturpakke med midler fra Infrastrukturfonden, og det inden en Kfb overhovedet er vedtaget? Offentligheden og politikere søges således sat udenfor indflydelse på vores alles fremtidige omfangsrige infrastruktur, idet væsentlige og dyre beslutninger foregår mellem højtplacerede folkevalgte politikere som transportminister Engelbrecht og Formænd fra Kattegatkomiteen, der med deres lobbyarbejde, betalt af borgeres skattepenge, snører os alle sammen? Det er efter vores mening rystende, at transportministre, –ministerier, og -styrelser mm. helt bevidst benytter ovenfor beskrevne skjulte dagsordner og  borgerbetalt taktisk lobbyisme bag om borgere, transportforskere, andre Regioner og andre politikere, og i aktindsigten er der også en mail, hvor det fremgår, at Engelbrecht faktisk har lovet Kattegatkomitéen, at vi får en Kattegatforbindelse..
Som borger i Danmark må man frustreret konstatere, at der er noget helt galt i processen og beslutningerne omkring Danmarks fremtidige omfattende infrastruktur!


Principbeslutning hen over hovedet på borgere 
Vi er bekymrede omkring beslutningsprocessen i forhold til en Kattegatforbindelse og den udemokratiske ageren flere folketingspolitikere udviser med at ville presse en principbeslutning om en VVM-undersøgelse af en Kattegatforbindelse igennem, inden Forundersøgelsen af denne transportrute er færdiggjort og offentliggjort. Både Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard, også på vegne af Kattegatkomitéen, udtalte i tidligere nævnte artikel i Jyllandsposten den 6. febr. 2021, at de ønsker, at der tages en hurtigt principbeslutning omkring videregåelse af en VVM-undersøgelse af en Kattegatforbindelse, samt Venstres transportordfører Kristian Phil Lorentzen og de Radikales politiske ordfører Andreas Steenberg fulgte det op i artikel i samme avis ugen efter den 11. febr.21. Med en principbeslutning vil demokratiske spilleregler blive overtrumfet, og i forhold til viden og stillingtagen til forurening og miljømæssige konsekvenser, vil det således forhindre, at borgere, organisationer, eksperter og politikere kan se Forundersøgelsens klimaopgørelser med CO2 udledninger ved byggeri af en så kæmpe stor og lang betonbro over Kattegat, og de miljø-problemer, der også er i forhold til de mange Natura 2000 og andre fredninger både i havet og på land, samt de livs-mæssige problemer natur, dyr, borgere i byer/landsbyer i Syd-Østjylland og på øerne Samsø og Røsnæs vil få med en Kattegatforbindelse og motorveje med mange tusinde biler dagligt, inden der tages beslutning om videreførelse af en Kattegatforbindelse.


Borgernes rettigheder
Vi vil derfor bede dig/ jer om at fastholde et nej til en principbeslutning omkring at gå videre med VVM-undersøgelse af en Kattegatforbindelse, inden Forundersøgelsen er færdiggjort og offentliggjort bl.a. med henvisning til, at ved større statslige projekter med klima og miljø problemer, skal borgere og organisationer høres og tages med i beslutninger jf. Aarhus-/UNESCE Konventionen omhandlende ”adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet", der giver offentligheden adgang til oplysninger om, og medvirken i beslutningsprocesser om lokale, nationale og internationale miljøsager, samt har fokus på samarbejdet mellem offentligheden og offentlige myndigheder.
Vi vil således gerne bede dig om, som Folkevalgt politiker, at sikre, at Aarhus-/UNECE konventionen respekteres båder i forhandlingerne og i Folketinget, så borgeres rettigheder i forhold til miljø ikke er noget, der kan gås ubemærket hen over, og der bare kan tages store belastende klimabeslutninger omkring større infrastruktur uden respekt for borgernes meninger. Det er ikke i orden at søge at lave principbeslutninger hen over hovedet på os borgere og organisationer mm., i forhold til en så stor fremtidig infrastruktur i DK, og heller ikke, fordi Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard og hans Kattegatkomite foreslår det, fordi de gerne vil have vækst i deres område, og højst sandsynligt er bekymrede for de klima- og miljøbelastninger Forundersøgelsen af en Kfb vil pege på, og derfor søger at få en principbeslutning igennem, inden Forundersøgelsen er færdig og offentliggjort.


Togfondens Timemodel
Vi mener, at i første omgang giver det bedst mening at fuldføre Togfonden, som DSB er i fuld gang med at implementere, idet vi halter meget bagefter vores omverden med vores togtransport, og det er vigtigt at få den over på el i forhold til klima og CO2 udledninger. Hvis man samtidig kunne udvikle en form for Timeplan, vil det komme rigtig mange borgere til gode og give hurtig transport fra Ålborg til København, og Timeplansruter fra Herning og Esbjerg kunne kobles til også, så endnu flere regioner og borgere får hurtig, bæredygtig transport. Gerne også fra Frederikshavn, og måske også fra Falster til Kbh?
På baggrund af aktindsigten omkring transportministeren og Sund&Bælt, der ønsker at tage midler fra Togfonden, er der ingen tvivl om, at transportminister Benny Engelbrecht og transportordfører Thomas Jensen gerne vil slippe for hele Timemodellen langs den Jyske Østkyst, for at bruge pengene til en jernbane over Kattegat i stedet.
Udover at vi i vores rapport (kan hentes her); Hyperloop grøn transport til hele Danmark, skriver en del om timemodellen s. 92-99, har Rådgivningsfirmaet Cowi, der arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi i 2014 udarbejdet en rapport for Transportudvalget, der hedder: ”Byerne på Højhastighedsbanen”. Den beskriver, hvordan timemodellen vil binde DK sammen  og skabe vækst samt bakkes op af den lokale trafik. Den viser de gode fordele, der er med Togfonden og en Timeplan.


Infrastrukturfonden
I forhold til Togfondens videre udrulning er vi bekymrede over, at regeringen vil tage penge fra Togfonden og droppe den tiltrængte planlagte jernbanerute over Vejle bro og jernbaneruten mellem Hovedgaard og Hasselager, for så kan hverken Togfonden eller Timemodellen realiseres, så vi vil meget gerne bede dig/Jer om både at sige nej til det og sikre Togfonden, der på 40-50 mia. kr. er langt billigere at implementere som fælles infrastruktur end en Kattegatforbindelse til 145 mia.kr.


Vi  vil også gerne bede dig/jer om heller ikke at acceptere, at regeringen vil tage penge fra Infrastrukturfonden til en Kattegatforbindelse, inden Forundersøgelsen er færdig og offentliggjort, som Kattegatkomitéen ønsker.
Vi mener, det er vigtigt, at alle interesserede borgere, organisationer, politikere og eksperter skal have mulighed for at gå Forundersøgelsen af en Kattegatforbindelse igennem og debattere den, især i forhold til de høje CO2 emissioner på 5-6 tons mill, et byggeri af en så lang betonbro vil udlede, samt de store miljømæssige og Fredningsmæssige problemer linjeføringerne over Kattegat fra Hov til Røsnæs også vil afstedkomme, inden der besluttes at gå videre med projektet.


Da der nu tages hul på vigtige kommende infrastrukturprojekter, sender vi meget vigtig info og pointer omkring den meget misinformation, der hersker omkring en Kattegatforbindelse, som især Kattegatkomitéen har stået for med dygtig strategisk lobbyarbejde i 12 år, samt vi skriver også varmt omkring Timemodellen, og opridser vigtige informationer omkring fremtidens transportform, der kører på magnetsystemer, så som Hyperloop,  der regnes

kommercialiseret omkring dette årti indefor EU, og som vil kunne stoppe indenrigs- og nærdistancefly, og dermed reducere de store udledninger af CO2, som fly forårsager.


Vi beder dig om at læse den vedhæftede mail, fordi den gør rigtig mange ting klart omkring, hvor dårlig en Kattegatforbindelse er for Danmark, og går i bund med mange forkerte fortællinger herom bl.a. at den samler hele DK, forkerte tids-tranport beregninger og skrønen om økonomiske fordele for hele DK mm. For fortællingen om en Kattegatforbindelse og alt det fantastiske, den kan, er ikke bare korrekt, men strategisk politiseret af Kattegatkomiteen i det offentlige rum til politikerne..


Endvidere ved vi ikke, hvad man kan gøre i forhold til Kattegatkomiteens skjulte forbrug af skatteborgeres penge og store indflydelse i Transportministeriet, Sund&Bælt og helt inde hos Transportminister Engelbrecht, samt deres indflydelse på den kommende Forundersøgelse af en Kattegatforbindelse, der regnes færdig sidst på året, som vores transportminister Engelbrecht har sagt, Kattegatkomiteen kan have indflydelse på både administrativt, men også politisk, og vil vi høre dig, hvad du/I og vi kan gøre i forhold til dette? Vi vil gerne undgå, at der fifles med forundersøgelsens resultater af Kattegatkomiteen for at fremme beslutninger om en Kattegatforbindelse..KLIK her - læs næste side